Vyberte kategorii

Látka nebo směs klasifikovaná jako nebezpečná a zabalená v obalu musí být označena štítkem (CLP), který obsahuje předepsané prvky. Minimální rozměry štítků se stanovují podle velikosti obalu. Výstražné piktogramy sdělují specifické informace o příslušné nebezpečnosti. Signální slova označují úroveň závažnosti nebezpečnosti, rozlišují se tyto dvě úrovně: "nebezpečí" (označuje závažnější kategorie nebezpečnosti) a "varování" (označuje méně závažné kategorie nebezpečnosti).

Výstražné piktogramy mají tvar čtverce postaveného na vrchol. Každý výstražný piktogram pokrývá alespoň jednu patnáctinu povrchové plochy harmonizované etikety, nesmí však být menší než 1 cm2.