Základní informace o OIP, pravomocech a průběhu kontroly.

 

 Oblastní inspektorát práce je jednou z nejobávanějších státních  institucí. Pokuty v řádu statisíců až miliónu, které jsou často využívány. Detailně o pravomocech a pokutách si můžete přečíst v zákoně č. 251/2005 Sb. - O inspekci práce. Kontroly se obvykle ohlašují několik dní předem. Některé OIP v krajích zveřejňují program činnosti - plán prověrek na celý rok. Na tento plán se můžete podívat na adrese www.suip.cz ( vyberte kraj/ program činnosti)..

 Chyby při ohlášení kontroly:

- nevěrohodné výmluvy o nemožnosti provést prověrku v termínu požadovaném inspektorem. Pokud jste prověrkou zaskočeni a opravdu ji potřebujete odložit, najděte seriózní, přijatelný důvod.

-  nekorektní telefonický rozhovor už při ohlášení kontroly. Inspektor tak již předem získá negativní postoj k vaší firmě.

   Výstupem z kontroly je protokol o kontrole, který po ukončení kontroly přebírá statutární zástupce firmy nebo jím pověřený zástupce firmy. Na základě zjištěných nedostatků, inspektor vydává spolu s protokolem opatření k odstranění těchto nedostatků, včetně termínů, do kdy mají být odstraněny. Může také navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění rizik (§ 7 odst. 1 písm. k) z. č. 251/2005 Sb., v platném znění). Podle § 41 z. č. 251/2005 Sb., kontrolovaná osoba má právo písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů. Pokud tohoto práva nevyužije, inspektor vyžaduje od kontrolované osoby písemnou zprávu, jaká opatření k odstranění nedostatků byla provedena a zda byly nedostatky odstraněny.

  Ten, kdo se s inspektory OIP ještě při prověrce nesetkal, může být překvapen, co všechno chtějí a jakou spoustu povinností uložených předpisy k zajištění bezpečnosti práce a dodržování pracovních podmínek naše legislativa obsahuje. Navíc neexistuje žádný "ceník" závad, takže za pro vás zdánlivě banální nedostatky se pokuta může pohybovat v řádech statisíců korun.

Příklady ze skutečných případů pokut :

- práce mladistvého učně v průmyslu v teniskách 800.000 Kč

- nedodržení přestávek v řízení kamiónů (dle tachografu) 1.000.000 Kč

- nezpracovaná směrnice pro výdej OOPP, neprokazatelný výdej OOPP  80.000 Kč

- neoznačení únikových východů, uzávěrů přívodu energií a hlavních vypínačů  30.000 Kč

V odůvodnění pokut byly samozřejmě uvedeny další porušení předpisů, uvedené však byly hlavní. 

Příčinou uložení pokuty však bývá hlavně celkový stav, dojem z úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci...Nedostatky, porušení předpisů nalezne inspektor v jakékoli firmě. ...více v další kapitole 

Jak se připravit na nahlášenou kontrolu bezpečnosti práce OIP?    

Příčinou uložení pokuty  bývá hlavně celkový stav, dojem z úrovně péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci...

Zcela zásadní význam má způsob vašeho jednání s inspektorem. Pokud z vašeho projevu získá dojem, že o bezpečnosti práce nic nevíte, a téměř nic pro snižování rizik neděláte, jste předem předurčeni k obdržení pokuty.

Jak zajistit hladký průběh kontroly BOZP

1. Bránit provedení kontroly je zbytečné. Inspektor je podle zákonů  oprávněn vstupovat do firem, nepustit jej, znamená jen to, že přijde za chvíli s policií ČR. Navíc, fyzické osobě, která zavinila, že kontrolovaná osoba nesplnila povinnost podle § 9, může být uložena pořádková pokuta až do výše 50 000 Kč. 

Jedinou vyjímkou může být pracoviště s bezprostředním nebezpečím ohrožení zdraví, kam může inspektor vstupovat jen s osobou, pověřenou k tomu kontrolovanou osobou.

2. Pokud možno, připravte místnost, kde soustředíte většinu potřebných dokladů k bezpečnosti práce.

3. V průběhu kontroly nezlehčujte zjištění inspektora poznámkami typu: z toho se nemůže nic stát, k čemu to je dobré, vždyť ....., pokud zjištění inspektora odpovídá skutečnému stavu, jsou tyto poznámky zbytečné, jakkoli se vám bude zdát, že jsou to maličkosti hraničící se státní zvůlí.

   Pokud nejste odborníkem v prevenci rizik, může vám i velmi závažné porušení předpisů připadat jako "maličkost". Vaše odmítavá reakce tak může vést k zařazení vaší osoby a firmy inspektorem do kategorie, kterou je potřeba převychovat, přesvědčit jedině pokutou. Na případné připomínky, nesouhlas, odvolání je později dostatek prostoru a času (viz. kapitola Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění)

4. Jaké doklady si připravit? 

Základní doklady: 

- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

- místní provozní bezpečnostní předpisy

- prevence rizik, analýza rizik

- záznamy o školeních

- záznamy o odborných školeních

-záznamy o lékařských prohlídkách

(kompletní seznam a vypracované, vzory naleznete v programu "Dokumentace BOZP a PO Traiva online")

Příprava prostor a technických zařízení před prověrkou. 

Pokud jste se v předchozím období věnovali bezpečnosti práce jen zřídka, obvyklý úklid před prověrkou asi nebude stačit...Na co se soustředit:

 • volné a označené komunikace v solidním stavu bez prohlubní

 • bezpečnostní značení a značení únikových východů

 • označení chemických látek, sudů, nádob

 • umístění lékárniček a neprošlé expirační lhůty vybavení

 • technický stav žebříků a jejich kontroly

 • technický stav regálů, skladování v regálech, označení regálů a jejich kontroly

 • chybějící nebo nefunkční, poškozená bezpečnostní výbava strojů a zařízení, ochranné kryty a pod.

 • kabely a hadice o které je možno na pracovišti zakopnout

 • technický stav pohyblivých el. přívodů k nářadí

 • technický stav používaných židlí na pracovních místech

 • práce ve výškách - zajištění

 • používání OOPP - přilby, brýle...

 • ustrojení pracovníků, oděvy, boty

  Na stavbě navíc:

 • zajištění výkopů proti sesunutí

 • zajištění otvorů proti propadnutí

 • ukotvení a výstroj lešení

 • technický stav prozatímních el. vedení

 • zábrana proti vstupu nepovolaných osob a označení stavby a prostor

 • práce se zvýšeným rizikem úrazů podle plánu BOZP (n.v. 591/2006 Sb.)

  Možnosti obrany v případě nekorektního zjištění inspektora OIP.  

V případě, že jste přesvědčeni, že zjištění inspektora se nezakládá na pravdě, nebo pokuta se vám zdá nepřiměřená, lze se ve správním řízení bránit. Předtím se však poraďte se zkušenou osobou odborně způsobilou v prevenci rizik, poté s právníkem.

  Obrana vás může stát dost peněz a nervů, zatímco OIP to nestojí nic.

V každém případě lze:

Písemně požádat o přezkoumání protokolu do 5 pracovních dnů.

  Zde to má smysl jen ve specifických případech, kdy je inspektor již rozhodnut uložit pokutu za jeden z přestupků ve správním řízení, nebo to tušíte.

  První z možností je zpochybnit korektnost zjištění v protokolu. Pokud například inspektor zjistil, že chyběl kryt na stroji, ale vy jste zjistil, že to bylo z důvodu jeho opravy, a stroj byl trvale odpojen, máte na to svědky, pak lze předpokládat úspěch tohoto zpochybnění.

 V případě chybějících dokladů, které víte, že máte ale.... lze podat vyjádření, že existují, ale nemohou být předloženy z důvodu.... Žádný předpis neurčuje do jaké lhůty musí být dokumenty kontrolním orgánům k dispozici (zase práce pro naše zákonodárce).

  Proti výsledku přezkoumání podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba do 15 pracovních dnů ode dne, kdy byla o výsledku vyrozuměna, podat námitky k vedoucímu inspektorovi, který o námitkách rozhodne; jestliže kontrolu vykonal úřad, rozhodne o námitkách generální inspektor.  

Rozhodnutím o námitkách podle předchozího odstavce může být výsledek přezkoumání protokolu podle prvního odstavce  změněn nebo zrušen, jinak se námitky zamítnou. Při zrušení výsledku přezkoumání protokolu vedoucí inspektor, a jestliže kontrolu vykonal úřad, generální inspektor zajistí došetření věci.

  Jak se tato ustanovení promítají do praxe?

 Přezkoumání protokolu a rozhodnutí o námitkách jsou jen předstupně. Lze je doporučit jen v případech neotřesitelných důkazů a po konzultaci s odborníky.

 Nejdůležitější je rozhodnutí o pokutě za přestupek ve správním řízení. V tomto řízení již obvykle hraje nejdůležitější roli váš právní zástupce. Správní řízení je komplikovaný proces, ve kterém vyhrává obvykle  ten, kdo má zkušenějšího právníka než OIP.  V každém případě se odvolání proti výši pokuty může vyplatit jen u vyšších částek pokuty. 

 Pokud je pokuta nízká, zjištění v protokolu precizně specifikována a pravdivá, odpovídající předpisům, odvolání proti výši pokuty nedoporučujeme. 

Na závěr: ačkoli se vám to nebude zdát pravdivé, většině inspektorů jde o "poslání", tedy svou prací přispívat ke snižování rizik, hlavně závažných pracovních úrazů. Tyto úrazy vyšetřují, a tak vidí z tohoto úhlu pohledu, jaké souhry malých náhod a porušení předpisů přispěly k vyhasnutí mnohdy i mladých životů. Lidí ve věku jejich synů a dcer. Není pak nepochopitelné, že mohou sklouznout do pozice "účel světí prostředky" a vám se to může jevit jako státní zvůle.