S rozvojem použití velkého počtu látek a směsí protékajících v potrubí vznikla také potřeba přesnějšího označování látek. Jak pro potřeby provozu, tak při mimořádných událostech. ISO 20560 je mezinárodní norma, která se týká značení potrubí a kanalizace. Tento standard byl vytvořen s cílem usnadnit identifikaci a orientaci v rozsáhlých systémech potrubí a kanalizace. Označení potrubí šipkami, druhem látky a CLP symboly nebezpečnosti je důležité pro správné provozování a údržbu infrastruktury, a také pro zajištění bezpečnosti. ISO 20560 stanovuje způsob značení potrubí podle druhu protékajích látek pomocí různých symbolů, písmen a čísel. Tyto značky se aplikují na potrubí a zařízení tak, aby bylo jasné, jakým druhem média potrubí prochází, jaký je směr toku a další důležité informace. Označení nařizjuje směrnice EU č. 92/58, v návaznosti na vyhlášku ES č. 1272/2008. ISO 7010 (značení CLP piktogramy)

Žádná položka