BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt

2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Speciální bílý opravný prostředek (studený smalt) pro opravy a poškození smaltu Více

Kód produktu: P00280 Doprava a platba Hmotnost: 0.04 kg

204 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Speciální bílý opravný prostředek (studený smalt) pro opravy a poškození smaltu Více

Kód produktu: P00280 Doprava a platba Hmotnost: 0.04 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt BISON ENAMEL FIX 20 ml - studený smalt, Kód: 25364 Skladem více než 5 ks 204 Kč

Speciální bílý opravný prostředek (studený smalt) pro opravy a poškození smaltu koupelnových van, umyvadel, sprchových koutů, praček, ledniček aj. štěteček je součástí balení, je umístěn v uzávěru uvnitř lahvičky.

BISON Enamel Fix odolává horké vodě (do + 80°C), čistícím prostředkům, ředěným louhům a teplotám od -20°C do + 80°C.

ROZSAH POUŽITÍ:

Opravy poškozených smaltů drobných předmětů.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Opravované plochy musí být čisté, suché ,odmaštěné a zbavené rzi. Přípravek naneste štětečkem na opravované místo a nechte 24 hodin zaschnout, v případě potřeby je možné znovu opakovat.
Větší a hlubší poškození opravujte minimálně na třikrát. Docílíte tím větší kvality a estetičnosti opraveného místa. Nepoužívat při teplotách pod 10°C.

TIP:

BISON Enamel Fix je možno přibarvit tónovacími barevnými pastami dle potřeby - POZOR, na bázi syntetiky. Pro jednodušší a menší opravy je možné tónovat jemně nastrouhanými barevnými křídami.
Bezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: n-butyl-acetát


H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Info

Traiva recenze