BISON EPOXY METAL 24 ml

2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostní, vysoce odolné epoxidové lepidlo s kovovým zabarvením a zpracovatelností 45 minut. Více

Kód produktu: P00315 Doprava a platba Hmotnost: 0.045 kg

219 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostní, vysoce odolné epoxidové lepidlo s kovovým zabarvením a zpracovatelností 45 minut. Více

Kód produktu: P00315 Doprava a platba Hmotnost: 0.045 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON EPOXY METAL 24 ml BISON EPOXY METAL 24 ml, Kód: 25423 Skladem 219 Kč
 • Vysoká konečná pevnost 180 kg/cm2.
 • Vysoce odolné extrémním podmínkám (vysoká zátěž, vysoké síly, vibrace, (mořská) voda, chemikálie)
 • Kovové zabarvení.
 • Otevřená doba zpracování 45 minut.
 • Konečná pevnost 180 kg/cm2.
 • Odolává (mořské) vodě, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
 • Tepelná odolnost od -60°C do +100°C.
 • Manipulační pevnost po 10 hodinách.
 • Vytvrzení po 24 hodinách.
 • Vyplňuje spáry a trhliny
 • Po zatvrdnutí jej lze brousit, přetírat, vrtat

ROZSAH POUŽITÍ:

Je vhodné zejména pro kovové předměty, které vyžadují odolnost vůči extrémním podmínkám - například chemikáliím, vibracím nebo mořské vodě. Vhodné též pro lepení dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy, pěnového polystyrenu, některých umělých hmot (umakart, polyester, bakelit) aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pracovní teplota je +5°C až +35°C. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte stříbrný uzávěr mezi písty. Odlomte koncovou část hubic.Vytlačte dostatečné množství a dobře promíchávejte, dokud nezískáte stejnoměrné zabarvení. Otevřená doba zpracování je 45 minut. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce řádně očistěte a uzavřete (uzávěr je nutné vylomit z pístů dvoustříkačky). Skladujte v suchu a chladu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Odolnost vůči vlhkosti: dobrá
Teplotní odolnost: od -60°C do +100 °C
Odolnost vůči chemikáliím: velmi dobrá
Přetíratelnost: dobrá
Plnící schopnost: dobrá

TIP:

K průhlednému a velmi rychlému lepení použijte BISON EPOXY 5 MIN.
Bezpečnostní upozornění

x
x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: Epoxidová pryskyřice z Bisfenolu F; epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤700; oxiran, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl]deriváty; 2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) fenol; aminy, polyethylenpoly-,triethylentetraminová frakce


H315 - Dráždí kůži.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Info

Traiva recenze