BISON EPOXY UNIVERSAL 24 ml

1 bod do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostní epoxidové lepidlo se zpracovatelností 90 minut. Více

Kód produktu: P00313 Doprava a platba Hmotnost: 0.045 kg

170 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Vysokopevnostní epoxidové lepidlo se zpracovatelností 90 minut. Více

Kód produktu: P00313 Doprava a platba Hmotnost: 0.045 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON EPOXY UNIVERSAL 24 ml BISON EPOXY UNIVERSAL 24 ml, Kód: 25411 Skladem více než 5 ks 170 Kč
  • Vysoká konečná pevnost 170 kg/cm2.
  • Otevřená doba zpracování 90 minut.
  • Odolává vodě, vlhkosti, olejům, rozpouštědlům, ředěným kyselinám a louhům.
  • Tepelná odolnost od -50°C do +80°C.
  • Manipulační pevnost po 7 hodinách.
  • Vytvrzení po 24 hodinách.
  • Vyplňuje spáry a trhliny
  • Po zatvrdnutí jej lze přetírat.

ROZSAH POUŽITÍ:

Je vhodné pro lepení kovů, dřeva, dřevotřísky, termosetů, tvrdého PVC, laminátů, keramiky, porcelánu, skla, betonu, kamene, mramoru, gumy, pěnového polystyrenu, některých umělých hmot (umakart, polyester, bakelit) aj. a to jak mezi sebou, tak i navzájem. Není vhodné pro lepení PP, PE, teflonu a silikonu.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Pracovní teplota je +5° až +35°C. Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné. Odstraňte uzávěr dvoustříkačky. Vytlačte plnidlo a tvrdidlo v objemovém poměru 1 : 1 (dva stejné proužky) a řádně promíchejte. Zpracovatelnost lepidla je 90 minut při pokojové teplotě. Lepidlo naneste jednostranně, u drsných a porézních materiálů oboustranně, oba povrchy přitlačte k sobě a zafixujte (pomocí svorek nebo pásky). Konce řádně očistěte a uzavřete (uzávěr je nutné vylomit z pístů dvoustříkačky). Skladujte v suchu a chladu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:

Odolnost vůči vlhkosti: dobrá
Teplotní odolnost: od -50°C do +80°C
Odolnost vůči chemikáliím: dobrá
Plnící schopnost: dobrá
Bezpečnostní upozornění

x
x
x

Signální slovo: VAROVÁNÍ

Obsah nebezpečných látek: epoxidová pryskyřice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu průměrná molekulová hmotnost ≤700; formaldehyd, oligomerní reakční produkty s 1-chlor-2,3-epoxypropanem a fenolem; Mastné kyseliny, c18-nenasycené, dimery, polymery s olejovou složkou; Tetraethylpentamin


H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH205 - Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Info

Traiva recenze