BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml

2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Univerzální čistící a odmašťovací sprej na kovy Více

Kód produktu: P00296 Doprava a platba Hmotnost: 0.6 kg

207 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Univerzální čistící a odmašťovací sprej na kovy Více

Kód produktu: P00296 Doprava a platba Hmotnost: 0.6 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml BISON SPRAY CLEANER AEROSOL 400 ml, Kód: 25385 Skladem poslední kus 207 Kč

Pro použití ve Vaší práci, domácnosti i garáži.

Odstraňuje olej, prach, tuky, vosk, dehet a inkoust z markerů a fixů.

Lze použít pro odstranění nevytvrzeného 2-složkového lepidla, barvy, silikonového tmelu a PU pěny.

VÝHODY:

• Rychle se odpařuje
• Nezanechává žádné stopy
• Transparentní
• 360° použití - může být použit ve všech pozicích
Bezpečnostní upozornění

x
x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: propan-2-ol;pentan;Uhlovodíky, C6, Isoalkany,

H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Info

Traiva recenze