BISON SPRAY CONTACT 400 ml

2 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Čistící a údržbový sprej elektrických kontaktů Více

Kód produktu: P00297 Doprava a platba Hmotnost: 0.6 kg

207 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Čistící a údržbový sprej elektrických kontaktů Více

Kód produktu: P00297 Doprava a platba Hmotnost: 0.6 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON SPRAY CONTACT 400 ml BISON SPRAY CONTACT 400 ml, Kód: 25386 Skladem 207 Kč

Čistí elektrické součástky: zásuvky, potenciometry, kluzné kontakty a tištěné spoje

VÝHODY:
• Schopnost rozpouštět nečistoty a oxidy
• Nepoškozuje kovy ani syntetické materiály
• Odpuzuje vlhkost
• nekorozivní
• 360° použití - může být použit ve všech pozicích
UPOZORNĚNÍ:
Před použitím vypněte elektrické zařízení!Bezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: destiláty (ropné), hydrogenované lehké naftenické; Základový olej - nespecifikovaný benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná těžká; Nízkovroucí hydrogenovaný benzín destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný


H222 - Extrémně hořlavý plyn.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování par.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Info

Traiva recenze