BISON TIX GEL 750 ml

3 body do věrnostního systému

ZTRADE s.r.o.

Gelové kontaktní lepidlo. Více

Kód produktu: P00305 Doprava a platba Hmotnost: 0.9 kg

337 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks
ZTRADE s.r.o.

Gelové kontaktní lepidlo. Více

Kód produktu: P00305 Doprava a platba Hmotnost: 0.9 kg

Varianty Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
BISON TIX GEL 750 ml BISON TIX GEL 750 ml, Kód: 25401 Produkt na cestě, doručení do 7 dnů 337 Kč

Snadno roztíratelné, univerzální, vysoce kvalitní gelové kontaktní lepidlo na bázi chloroprénu pro použití v interiérech.

Složení, které nekape a neroztéká se.

Má výbornou tepelnou odolnost od -15°C do +70°C. Lepený spoj zůstává elastický a vyrovnává vnitřní napětí. Vydatnost cca 2-2,5 m2/litr lepidla.

ROZSAH POUŽITÍ:

Okamžitě lepí lamináty (Formica®), dřevo, desky, dýhy, (pěnovou) pryž, (umělou) kůži, linoleum, korek, plasty, filc a pěnový polyester k sobě a k dřevotřískovým deskám, betonu, dřevu a kovu. Je ideální pro lepení materiálů, které nelze sevřít svorkami nebo stlačit (namáhané materiály, zakřivené předměty, svislé aplikace), nebo předmětů, které se musí zatěžovat ručně. Lepidlo není vhodné pro lepení PP, PE, pěnového polystyrénu a měkčeného PVC.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Lepené části musí být čisté, suché a odmaštěné.

MOKRÉ LEPENÍ: Pokud je minimálně jeden povrch porézní, stačí lepidlo nanést na jeden povrch, materiály spojit a zafixovat do vytvrzení lepidla - 24 hodin.

KONTAKTNÍ LEPENÍ: Pokud jsou oba lepené materiály neporézní, lepidlo naneste na obě plochy lepeného materiálu. Nechejte 10 - 25 minut zavadnout. Všechno rozpouštědlo musí být odpařené!!! U hodně porézních materiálů můžete opakovat vícekrát – kůže, molitan, … Potom krátce a silně přitlačte k sobě. Po slepení již není možná korektura.

Mokré skvrny okamžitě odstraňte acetonem.

TIP:

Pokud se přilepí víčko, podržte ho chvíli pod teplou vodou.

DŮLEŽITÉ:

Používejte v rozsahu teplot +15°C až +25°C. Po použití řádně uzavřete obal a uložte ho na suché, chladné místo chráněné před mrazem. Minimální skladovatelnost je 24 měsíců.
Bezpečnostní upozornění

x
x

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


Obsah nebezpečných látek: methylcyklohexan; butanon; ethyl-acetát; aceton; Fenolová pryskyřice; kalafuna


H315 - Dráždí kůži.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování par.
P370+P378 - V případě požáru: K uhašení použijte Vodní mlha, Pěna odolná vůči alkoholu, Hasící prášek, Kysličník uhličitý..
P403+P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.
EUH208 - Obsahuje ... . Může způsobit alergickou reakci.