Fotoluminiscenční sprej MONTANA NightGlow 400 ml

********
4 body do věrnostního systému

Ideální pro bezpečnostní značení, ale také pro hobby použití. Více

Kód produktu: 5069 Doprava a platba

439 Kč s DPH

Varianta neexistuje
ks

Ideální pro bezpečnostní značení, ale také pro hobby použití. Více

Kód produktu: 5069 Doprava a platba

Verze Dostupnost Cena s DPH Množství (ks)
Fotoluminiscenční sprej MONTANA NightGlow  400 ml žlutá/ oranžová - Kód: 15840 Skladem více než 5 ks 439 Kč
Fotoluminiscenční sprej MONTANA NightGlow  400 ml žlutá/ zelená - Kód: 15839 Skladem 439 Kč
Sprej Nightglow je speciální barva s luminiscenčním pigmentem, který při nasvícení svítí ve tmě. Dle intenzity nasvícení a počtu vrstev barva svítí fosforově zeleným/oranžovým světlem. Pigment na akrylové bázi s nejvyšším svítivým efektem v absolutní tmě. Pro zvýšení fosforového efektu je vhodné dát pod barvu světlou, ideálně bílou vrstvu a pro dosažení trvanlivosti doporučujeme Nightglow zalakovat bezbarvým lakem. Svítivý efekt je nejsilnější ihned po nasvícení. Sprej je vhodný na všechny druhy materiálu. Po dokončení nástřiku otočte sprej tryskou směrem dolů a několikrát krátce zmáčkněte. Tím dojde k pročištění trysky od barvy a zabráníte tak jejímu ucpání . Pro docílení rovnoměrného rozmíchání pigmentu během práce doporučujeme sprej pravidelně protřepávat v průběhu práce.
Technický popis
NEBEZPEČÍ: Obsahuje xylen (směs isomerů). H220 Extrémně hořlavý plyn. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. H302 Zdraví škodlivý při požití. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. R10 Hořlavý. R11 Vysoce hořlavý. R12 Extrémně hořlavý. R22 Zdraví škodlivý při požití. R36 Dráždí oči. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R38 Dráždí kůži. R41 Nebezpečí vážného poškození očí R48/20 Zdraví škodlivý : nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. R50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R62 Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti. R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Info

Traiva recenze