Jaké je potřeba splnit povinnosti, pokud se stane pracovní úraz. Jak vyplnit záznam o úrazu.

Jak se připravit na případnou kontrolu BOZP (šetrení pracovního úrazu) Oblastním inspektorátem práce, co mužete očekávat, jaké doklady připravit ... tipy jak neobržet pokutu vše najdete níže a v připojených  dokumentech  ke stažení.

Prvotní úkony:

- zajistit odbornou lékařskou pomoc, a to i v případě, že pracovník se cítí relativně dobře. Pokud mohlo dojít k vnitřnímu zranění, úderu do hlavy, otravě, musí být vyšetřen lékařem.

- zajistit místo úrazu proti jeho opakování (zastavit, odpojit, uzavřít, střežit a pod. podle situace)

- zajistit místo úrazu, tak aby mohly být vyšetřeny jeho příčiny, pořídit fotodokumentaci, vyslechnout svědky s písemným záznamem.

V případě závažných pracovních úrazů (hromadné, ztráty orgánů, dlouhá doba léčení apod) může příčiny vyšetřovat Oblastní inspektorát práce.

Šetření úrazu se obvykle ohlašuje předem. Šetření bývá velmi detailní a v případě zjištění porušení předpisů vás návrh na uložení pokuty obvykle nemine.

 Je žádoucí předem prověřit také všechny doklady. Bývá obvyklé, že ačkoli všichni pracovníci byli na školení, postižený měl nemocenskou...zapomnělo se na  zdravotní prohlídku pro práce ve výškách, protože ji nikdo nevepsal do formuláře pro lékaře apod..

Jaké doklady budou prověřovány při šetření úrazu OIP:

1. pracovní smlouva postiženého

2. zdravotní způsobilost

3. analýza rizik

4. obsah školení, obsah instruktáže na pracovišti

5. pověření ke školení, odborná způsobilost školitele

6. smlouvu o službách v prevenci rizik

7. doklad o profesním školení (pokud bylo potřebné)

8. poskytování OOPP , seznam poskytovaných OOPP a doklad o výdeji se seznámením ze "způsobem používání" OOPP

16. fotodokumentace místa úrazu

17. zápis ze šetření úrazu

18. opatření k úrazu

19. zápisy z kontroly BP

20. docházka pracovníka -evidence pracovní doby(se zaměřením na přesčasy, limit týdenní pracovní doby, přestávky v práci

21. všechny vnitrofiremní předpisy vztahující se k zařízení nebo vykonávané činnosti

22. všechna nutná osvědčení o způsobilosti a kvalifikaci k vykonávané činnosti

23. zápisy o kontrolách, revizích, údržbě předmětného zařízení dle předpisů

24. návod k obsluze, pokud se úraz stal v souvislosti se zařízením

25. Ostatní předepsané evidence a písemné zápisy vztahující se k úrazu, zařízení (např. Příkaz k zahájení bouracích prací, evidenční list motorového vozíku, protokol o kontrole žebříku, ale také v některých případech i kategorizace prací a další doklady dle okolností úrazu)

- výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list

Obsah těchto dokumentů naleznete v programu Dokumentace BOZP a PO.   

Prověření, zda v případě úrazu nebylo nic porušeno, vyžaduje až na vyjímky odborné znalosti. Doporučujeme proto přizvat odborníka,